K1. Wspólne zarządzanie projektem

- spotkania, monitorowanie realizacji projektu itp.

K2. Działania promocyjne i informacyjne

- strona internetowa, publikacja informacji o projekcie na stronie internetowej partnerów, lokalne gazety i konferencja prasowa.

K3. Tworzenie wspólnej sieci komunikacyjnej, w tym rozbudowanej metodologii, będącej narzędziem współpracy systemowej

- Wspólna sieć do szybkiego przesyłania danych i informacji między wszystkimi partnerami ponad granicami na wszystkich poziomach współpracy. Narzędziem do tworzenia wspólnej sieci będą relacje pomiędzy osobami i podmiotami zaangażowanymi w projekt, własna metodologia wypracowana w ramach projektu, wzajemnie kompatybilny sprzęt HW i SW, ujednolicony poziom zawodowy funkcjonariuszy policji w ramach którego włączone zostaną wspólne czesko-polskie jednostki policji.

K4. Zapobieganie

270 działań profilaktycznych w szkołach w obszarze objętym wsparciem zostanie przeprowadzonych przez pracowników uniwersyteckich oraz specjalistów w obszarze pedagogiki mediów. W ramach projektu odbędzie się szereg imprez plenerowych, w których łącznie przeszkolonych zostanie 55 000 dzieci i młodzieży. Narzędziem do tworzenia działań prewencyjnych będą badania prowadzone w obszarze objętym wsparciem ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionalnej. Program zapobiegania zostanie opracowany na podstawie współpracy ekspertów. W ramach projektu zostaną stworzone materiały informacyjne koncentrujące się na profilaktyce ryzykownych zachowań w Internecie.

K5. Poradnictwo online

- Zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa w sieci z wykorzystaniem poradnictwa online. Usługi będą świadczone w językach projektowych. Specjaliści będą w stanie zidentyfikować potencjalne ofiary w odpowiednim czasie poprzez wykorzystanie technik doradztwa online i wspólną sieć komunikacyjną.

K6. Zwiększenie kwalifikacji ekspertów policji odbędzie się w dwóch obszarach:

a) zapobieganie - wykładowcy uniwersyteccy będą szkolić funkcjonariuszy policji i będą skuteczniej zapobiegać działaniom ryzykownym zapośredniczonym przez Internet po zakończeniu projektu.

b) Szkolenie HW i SW: wspólne sesje szkoleniowe z udziałem ponad 700 funkcjonariuszy policji zostaną podjęte w celu wykrycia i zbadania cyberprzestępczości przy użyciu zaawansowanych narzędzi HW i SW.