Czwarte kluczowe działanie projektu podzielone jest na dwa podstawowe obszary - działania profilaktyczne (szkolenia terenowe w szkołach wobszarze wsparcia) oraz działania badawcze (gromadzenie i analizowanie danych dotyczących występowania zachowań ryzykownych zapośredniczonych przez Internet).

A. Działania profilaktyczne
Podczas realizacji projektu w środowisku czeskich i polskich szkół odbędą się prewencyjne wydarzenia edukacyjne, koncentrujące się na wybranych ryzykach związanych z korzystaniem z usług internetowych. Wśród zjawisk ryzykownych objętych profilaktyką wyodrębniono przede wszystkim: cyberprzemoc, sexting, cybergrooming, bezpieczeństwo w sieciach społecznościowych, kwestię ochrony danych osobowych w Internecie itp.

Po stronie czeskiej w trakcie projektu odbędzie się 150 wydarzeń edukacyjnych.
Po stronie polskiej w trakcie projektu odbędzie się 120 imprez szkoleniowych.

Grupy docelowe: dzieci, nauczyciele i rodzice.

Działania będą realizowane jedynie na terenie objętym wsparciem projektowym.

B. Działania badawcze
Podczas realizacji projektu prowadzone będą również badania w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego, koncentrujące się na wykrywaniu zjawisk zagrażających bezpieczeństwu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży. Badania zostaną przeprowadzone na dużych próbach, dając szansę na określenie skali zagrożeń, na jakie narażone są dzieci i młodzież w środowisku internetowym.

Link do narzędzia badawczego:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg5RxQHf044rosjwYk8DLbJCQoJrqHQjf4HkOoQPOjip2Ivw/viewform

Badania będą się składać z dwóch części:
1. Analizy ilościowe - będą mapować występowanie skali aktualnych zagrożeń cyberprzestrzeni.
2. Analiza jakościowa przypadków zgłoszonych przez policję – umożliwią ukazanie sposobów działania przestępców w środowisku online.

Wyniki będą publicznie dostępne na stronie internetowej projektu oraz w specjalistycznych publikacjach.